Toetusmeetmed

Hetkel aktuaalsed päikeseparkidele suunatud ja avatud taotlused

Erinevad Eesti Vabariigis pakutavad toetusmeetmed

EAS "Ettevõtja varustuskindluse toetus"

____________________________________

Toetame energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamist.

Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
 • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
 • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

Toetuste määrad:

 • Kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
 • Omafinantseering 50-80%
 • EAS kogu toetussumma 20 000 000

PRIA "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2023"

____________________________________

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

Toetust saavad taotleda:

 • mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli kas koos või eraldi mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
 • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro. 

Toetuse saaja kohustused on:

 • viia tegevus ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal ning tagada tegevuse kestus kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
 • võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viia tegevus ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel. Lisaks peab ta tagama tegevuse kestuse, säilitama investeeringuobjekti ja kasutama seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni. 

Toetuse määrad:

Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:

 1. mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 2. põllumajandustootjale kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

Jäta meile teade.

"*" tähistab kohustuslikke välju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.

bool(false)